• احراز هویت کاربر جدید
  • خواندن / نوشتن در زمان واقعی
  • یک کاربر را در یک موضوع اعلان مشترک کنید
  • ثبت یک رویداد سفارشی Analytics
  • یک تصویر را در Cloud Storage ذخیره کنید