• Xác thực người dùng mới
  • Đọc / ghi trong thời gian thực
  • Đăng ký người dùng vào một chủ đề thông báo
  • Ghi nhật ký sự kiện Analytics tùy chỉnh
  • Lưu hình ảnh vào Bộ nhớ đám mây